วิสัยทัศน์

การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิสก์เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ต้องการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ และสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาช่องทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัย


วันที่ : 22 ก.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1790

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์
โทร 0-4297-0046 ต่อ 14 โทรสาร 0-4297-0046
© Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.
 mis@snru.ac.th