พันธกิจ

  • เป็นผู้พัฒนาและผลักดันระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • กระตุ้นให้หน่วยงานเกิดแนวความคิดและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เป็นหน่วยงานที่สร้างมาตรฐานของการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัย

วันที่ : 22 ก.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2339

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์
โทร 0-4297-0046 ต่อ 14 โทรสาร 0-4297-0046
© Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.
 mis@snru.ac.th