ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2548  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้วให้คำชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ  เพื่อรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศดังกล่าว  จึงจัดตั้งงานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น  สังกัดอยู่ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ตั้งขึ้นใหม่ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  เมื่อปี พ.ศ. 2547  โดยรวมศูนย์วิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  โดยแบ่งส่วนงานภายในสำนัก  ออกเป็น  6  งาน  ประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  งานบริการสารสนเทศและการฝึกอบรม  งานเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์  งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้การดำเนินงานของสำนัก  มุ่งเน้นจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  และให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 


วันที่ : 19 ก.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1648

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์
โทร 0-4297-0046 ต่อ 14 โทรสาร 0-4297-0046
© Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.
 mis@snru.ac.th