บุคลากร

  นายณปพน บาทชารี
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  นางสาวจิราพร  เจริญธนรุ่ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  นายกิตติภูมิ  คำศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 

นางสาวสิริวรรณ  ยะไชยศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางพินิดดา  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  นางสาววัชราภรณ์  ทอนรินทร์
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  นางสาวอุ่นเรือน  แสนเสน
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
  นายดนุชา  บัวพินธุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วท.ม.(ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  นายคณิน  งามมานะ
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 


วันที่ : 19 ก.ค. 2555
ที่มา : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิล็กทรอนิกส์
อ่าน : 3414

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์
โทร 0-4297-0046 ต่อ 14 โทรสาร 0-4297-0046
© Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.
 mis@snru.ac.th