ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมเชิงปฏิบัติการ photoshop gimp และ course lab วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554 ]
อบรม ณ ห้องปฏิบัติการ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคร
: 418
: 363
: 379
: 350
: 329
: 368
: 322
: 476
: 450
: 341

ไปที่หน้า : [1] 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์
โทร 0-4297-0046 ต่อ 14 โทรสาร 0-4297-0046
© Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.
 mis@snru.ac.th